Børneterapeuterne

Hvidovre kommunes børneterapeuter arbejder tæt sammen med sundhedsplejen.
Børneterapeuterne er enten fysioterapeuter eller ergoterapeuter.
Oral motorisk team OMT, et tilbud barnet kan henvises til ved spiseudfordringer.

Børneterapeuterne

Ergo- og fysioterapi til børn og unge

Ergo- og fysioterapeuterne i Børneterapien og Sundhedsplejen understøtter børn med særlige motoriske vanskeligheder og sensoriske problematikker i alderen i 0-18 år.

Ergo- og fysioterapeuterne arbejder indenfor serviceloven, sundhedsloven og dagtilbudsloven.
Indsatsen omkring barnet afhænger af barnets behov, den terapeutfaglige vurdering og ses altid i relation til lovgivningen.

Børneterapeuterne arbejder i børnenes nærmiljø. Det betyder, at træning og vejledning kan foregå i hjemmet, dagtilbud eller i træningsfaciliteterne på Krogstenshave Plejecenter.

Ergo- og fysioterapeutisk indsats kan f.eks. være:

  • Råd og vejledning til forældre og fagpersonale
  • Observationer, undersøgelse og udredning
  • Test af motorik og sanser
  • Individuel træning og behandling
  • Genoptræning efter genoptræningsplan
  • Træning på hold
  • Tværfagligt samarbejde og deltagelse ved møder

Daglig leder af børneterapien: Anette Bjerring Jensen, telefon: 36 39 37 65 eller mobil 51 58 76 75.

Mail: avb@hvidovre.dk

Har I spørgsmål eller bekymringer i forhold til jeres babys motoriske udvikling, kan jeres sundhedsplejerske booke en tid hos en børnefysioterapeut.

Babyklinik

I modtager råd, vejledning og inspiration til øvelser og lege målrettet jeres babys motoriske niveau.

Babyklinikken er i Børnesundhedshuset, Hvidovrevej 274 

I bestiller tid på tlf. nr. 36393765

Henvisning Småbørn 1-6 år

I kan ikke selv henvise jeres barn.
Henvisning sker  gennem en sundhedsplejerske, dagplejepædagog, pædagog i institution, socialrådgiver, praktiserende læge, eller læge på sygehus.
Visitationsudvalget i Børneterapien og Sundhedsplejen vurderer henvisningen og visiterer herefter til det rette tilbud.

Der afholdes ugentlige visitationsmøder og forældrene kontaktes inden for 5 hverdage efter visitationen.

Henvisning skolebørn

I kan ikke selv henvise jeres barn, I skal have kontaktet og været i dialog med sundhedsplejersken på barnets skole.

Børneterapien vil vurdere henvisningen og kan tilbyde telefonisk råd og vejledning til Jer, eller tilbyde en sansemotorisk undersøgelse, eller give råd og vejledning i Motorikklinikken.

Motorikklinikken finder sted torsdage på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, Indgang A, skolesundhedsplejens lokale.

Alle henvisninger vil blive vurderet én gang om ugen, I vil blive kontaktet i løbet af 10 hverdage.

Vedligeholdende træning til børn 6-18 år med varigt nedsat fysisk funktionsniveau

Beskrivelse af Børneterapiens vedligeholdende træningsforløb til børn fra 6 -18 år, som har varigt nedsat fysisk funktionsniveau

Visionen med træningen er at barnet/den unge oplever et hverdagsliv med aktivitet og trivsel, og at den vedligeholdende træning er væsentlig i forhold til at barnet/ den unge på sigt kan klare sig i voksenlivet.

Målet med træningen er, at barnet/den unge bevarer bevægelsesglæde og troen på at kunne være en del af et socialt fællesskab samt undgå senskader som følge af inaktivitet.

Det er et krav, at I som forældre er indstillet på at være aktivt medvirkede og varetage delelementer af den vedligeholdende træning i hverdagen.

Hvis I som forældre mener, at jeres barn vil profitere af vedligeholdende træning varetaget af Børneterapien, skal I udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Boerneterapeuterne@hvidovre.dk.

Det er vigtigt, at I beskriver jeres barn grundigt i ansøgningsskemaet, så visitationsudvalget kan henvise til det bedst egnet tilbud indenfor Børneterapiens vedligeholdende træningstilbud. Visitationsudvalget består af Børneterapiens daglige leder, en børneergoterapeut, en børnefysioterapeut samt en familierådgiver fra familieafdelingen.

Ansøgningen skal sendes senest 1. december. I januar vil Børneterapiens visitationsudvalg tage stilling til, om jeres barn skal tilbydes et træningsforløb eller en konsultation med råd og vejledning. Det er også muligt, at visitationsudvalget vurderer, at Børneterapien ikke har et relevant tilbud til jeres barn. Ved behov vil I blive indkaldt til en samtale og/eller en motorisk vurdering af fysio- og/eller ergoterapeut.

I løbet af februar måned vil I modtage svar fra visitationsudvalget.

Hvem er vi ?

Børnefysioterapeut: Ditte Bregendahl: 50 84 40 07

Børnefysioterapeut: Mie Baungaard Sørensen: 50 84 40 05

Børnefysioterapeut: Ingeborg Slot Thybo: 6197 1621

Børneergoterapeut: Heidi Herold Sørensen: 50 84 40 00

Børnefysioterapeut: Rie Lund Linde: 50 84 40 02