Sundhedsplejerskens hjemmebesøg

Her beskrives målsætning og indholdet af sundhedsplejens hjemmebesøg.

Luk alle
Åbn alle

Målsætning for sundhedsplejen er at medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.
Vi er 24 sundhedsplejersker, der holder til i Børnesundhedshuset. Vi laver forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gravide, familier med småbørn og skolebørn.

Arbejdsdagen går med besøg i børnefamilier, samtaler med skolebørn, undervisning, mødregrupper, åbent hus, ammeklinik, møder med tværfaglige samarbejdspartnere og kollegaer.

Sundhedsplejersken samarbejder først og fremmest med børn og forældre. Efter aftale med familien samarbejdes der også med f.eks. praktiserende læge, sagsbehandler, hospital, dagpleje, pædagoger, lærere, psykolog, talepædagog og tandpleje.

Alle familier med børn kan få sundhedspleje fra barnets fødsel til udgangen af 9. klasse.

Sundhedsplejersken er kommunalt ansat under Børne- og Velfærdsforvaltningen. En sundhedsplejerske har en grunduddannelse som sygeplejerske.

Alle sundhedsplejersker i Hvidovre kommune har stor erfaring med og viden indenfor fagområdet. For at blive sundhedsplejerske kræves der en 2- årig teoretisk efteruddannelse.

Barselsbesøg

I Hvidovre kommune tilbydes I et barselsbesøg på 4.-6. dagen. Besøget varer ca ½ time. Det omfatter en kort undersøgelse af barnet samt rådgivning om den første tid med det spæde barn, særligt med fokus på amning. Vi ringer til jer, når vi har fået besked fra hospitalet.

Familiebesøg

Familiens sundhedsplejerske tilbyder etableringsbesøg 10-14 dage efter fødslen. Første besøg tager 1½ - 2 timer, herefter er besøgene af cirka 1 times varighed.

Derudover besøger vi jer: Når jeres barn er 3-4 uger, 2-3 måneder, 4-5 måneder og sidste besøg ved 8-10 måneders alderen. Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde behovsbesøg. I løbet af besøget undersøger sundhedsplejersken jeres barn, besvarer spørgsmål fra forældrene, vejleder eksempelvis om amning, søvn, jeres barns udvikling og familiens trivsel. Sundhedsplejersken har særlig opmærksomhed på jeres barns sociale kontakt og trivsel, når jeres barn er henholdsvis 2-3 måneder og 8-10 måneder gammelt.

Sundhedsplejersken undersøger, hvordan jeres barn udtrykker sig, og hvordan Jeres barn indgår i kontakten til en fremmed/sundhedsplejersken. Metoden vi bruger er ADBB – (Alarm Distress Baby Scale), som er et screeningsredskab. Det er vigtigt, at jeres barn har de mest optimale betingelser for at blive vurderet. Det vil sige, at jeres barn skal være friskt, ikke træt, ikke have feber eller være syg. Sundhedsplejersken kan vælge at gentage undersøgelsen på et senere tidspunkt eller optage en lille film med jeres barn, så hun kan kigge ekstra godt efter, før hun laver den endelige vurdering af jeres barns sociale kontakt og trivsel. Sundhedsplejersken deler alle sine observationer med jer. Kontakt din sundhedsplejerske for mere information om ADBB

Trivselsundersøgelsen TOPI indgår som en del af den dialog, Sundhedsplejen har med dig om dit barns sundhed og trivsel. Den tager udgangspunkt i det, I drøfter med sundhedsplejersken i besøget. TOPI bruges som et redskab til systematisk registrering og opfølgning op igennem dit barns opvækst, sådan at vi har mulighed for at handle rettidigt i forhold til en tidlig indsats for dit barns sundhed og trivsel.

Du har som forældre til enhver tid ret til aktindsigt i journalen og vil altid blive orienteret om vurderingen af dit barns trivsel.

Hvis der er behov for at inddrage andre faggrupper, vil du/I som forældre altid blive bedt om at give samtykke til udveksling af oplysninger om dit/jeres barn - også selvom denne udveksling sker på et møde, hvor du/I selv deltager.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledelsen i Sundhedsplejen

Kommende forældre tilbydes besøg af en sundhedsplejerske i graviditeten. I får kontakt med hende enten via egen læge, jordemoder eller vores sekretær på tlf.: 3639 3765.

Graviditetsbesøget er en god mulighed for at lære sundhedsplejersken at kende, samt at tale om forventninger til det at blive forældre og den første tid med barnet.

Graviditetsbesøget kan også give jer informationer om amning.

Ikke alle kan tåle husdyr og nogen er bange for dem, også sundhedsplejersker. Derfor skal I lukke jeres dyr ind i et andet rum under sundhedsplejerskens besøg.

Er det ikke muligt kan besøget foregå i Børnesundhedshuset

Vi skal passe på hinanden, sundhedsplejersken gør sig umage med at forebygge smittespredning.

Er der sygdom i hjemmet, så ring og meld afbud til sundhedsplejersken.

Inden besøget sørg for at lufte ud.